เกี่ยวกับคณะ

เหตุผลการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

1.มหาวิทยาลัยมีความพร้อม
– ด้านการศึกษาทั่วไป
– ด้านวิทยาศาสตร์
– ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา

2.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสุขภาพที่ขาดแคลน

ความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์

ขั้นตอนการก่อตั้ง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ

– เดือนตุลาคม 2548 มหาวิทยาลัยเชิญ อดีต ผ.อ. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ (ดร. เบ็ญจา เตากล่ำ)
เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
– เดือนธันวาคม 2548 มหาวิทยาลัยเชิญ รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง เป็นที่ปรึกษาและเป็นประธานกรรมการร่างโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และจัดทำหลักสูตรฯ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ