ประวัติคณะ

 

           ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พิจารณาเห็นว่าบุคลากรสายวิชาชีพทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ยังมีความขาดแคลนเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีศักยภาพและความพร้อมด้านทรัพยากร ที่จะจัดการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่สภาวิชาชีพและคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้ จึงเห็นสมควรให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของสังคมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง

          วันที่ 5 เมษายน 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2550 และอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองสถาบันให้เป็นสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างต่อเนื่องทุกปี ปีการศึกษา 2553 ได้รับการรับรองสถาบัน 3 ปีต่อเนื่อง (พ.ศ. 2553-2556)

          เมื่อดำเนินการด้านการเรียนการสอนของหลักสูตรครบ 5 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา และสภาการพยาบาล โดยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

ปรัชญา

          บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพย่อมเป็นผู้ยังประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้บริการด้วยความสามารถในศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล และรักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปณิธาน

          มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลด้วย “ภูมิปัญญา ศรัทธาและคุณธรรม