วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันที่เน้นความโดดเด่นด้านการดูแลเด็กระดับปฐมวัย และ ผู้สูงอายุมุ่งสร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองความต้องการของสังคม มี ความเป็นสากล และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางการพยาบาล และสามารถเผยแพร่หรือสร้าง คุณค่าได้ สร้างเครือข่ายทางวิชาชีพกับองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

3. บริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย