วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันที่เน้นความโดดเด่นด้านการดูแลเด็กระดับปฐมวัย และ ผู้สูงอายุมุ่งสร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะของวิชาชีพพยาบาลและการเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21

2. วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการพยาบาล สุขภาวะ การเรียนการสอนละพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ

3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวิชาชีพและชุมชน

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาความเป็น Suandusit Spirit ในนักศึกษาและบุคลากร