นโยบายและวัตถุประสงค์

 

นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกฎระเบียบ ข้อบังคับจากสภาการพยาบาลเป็นหลัก ดังนี้

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษาพยาบาล

1.1 บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาพยาบาลให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนา ปรับปรุงให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
1.2 บริหารจัดการด้านทรัพยากร 4 ด้าน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วิธีการ การบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบาย

2. ด้านบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และมีระบบการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เหมาะสม
2.3 จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามข้อบังคับ ของสภาการพยาบาล

3. นโยบายด้านการสรรหา/คัดเลือกอาจารย์

3.1 กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์คัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลร่วมกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 มีคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
3.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ เป็นระยะๆ โดยให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาทุกเดือนจนครบ 6 เดือน ระยะการทดลองงาน และจะประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี
3.4 กำหนดการรับอาจารย์ประจำ แต่ละปีที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และคุณวุฒิระดับ ปริญญาโททางการพยาบาลสาขาต่างๆ  ตามหลักสูตร  ให้ได้จำนวนเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อคุณภาพทางการศึกษา

4. นโยบายด้านการพัฒนาอาจารย์พยาบาล

4.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ทั้งสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย/ เขียนตำราและเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในวารสารทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการขอตำแหน่งทางวิชาการ
4.3 จัดให้มีการติดตามและประเมินด้านพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและประเมินอาจารย์พยาบาล  เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอาจารย์ต่อไป

5. นโยบายด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ

5.1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา/สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นทั้งโครงการวิจัยสาขาพยาบาลศาสตร์ และสหวิทยาการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดทำแผนโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประเทศ
5.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยและวิชาการ โดยจัดอบรมหลักสูตรวิจัยให้สอดคล้องกับศักยภาพอาจารย์ สนับสนุนด้านงบประมาณ เวลาและระบบการปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการทำวิจัย
5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์  เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารและ/หรือนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนการสอน การบริหารและการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล

6. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

6.1 ให้บูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
6.2 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ประสานความร่วมมือกับแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในชุมชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน การจัดการความรู้การวิจัยชุมชนซึ่งเป็นพื้นฐานของการนำความรู้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
6.4 จัดทำสื่อวิดิทัศน์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ให้เชื่อมโยงกับความต้องการในการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของกลุ่มเป้าหมาย

7. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

7.1 สร้างความรู้ความเข้าใจและความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร
7.2 สร้างระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
7.3 เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นไทยและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรระดับภูมิภาคทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
7.4 นำศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตร

8. นโยบายการพัฒนานักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์        

8.1 จัดกระบวนการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ในโลกของชีวิตและโลกของงานได้อย่างดี
8.2 ส่งเสริมการแสดงออกด้านศักยภาพวิชาการและด้านสังคมโดยการจัดเวทีประกวดแข่งขัน หรือการแสดงสำหรับนักศึกษา
8.3 พัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสาร
8.4 มีการสำรวจความต้องการจำเป็น และจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา

9. นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการสารสนเทศ เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
9.2 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการจัดการความรู้
9.3 ส่งเสริมการจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้มีความพร้อมในการใช้งาน ทันต่อความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

10. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

10.1 ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพประจำคณะ กำกับดูแลระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
10.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตามโครงสร้างของคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
10.3 ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรทุกคนให้มีส่วนร่วมในระบบบริหารงานคุณภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรและคุณภาพบัณฑิต
10.4 เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพของการจัดการศึกษาและการพัฒนาองค์กร ของคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อสาธารณะชน

วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์

การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพการพยาบาล
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
3. ศึกษาวิจัยด้านสุขภาพอนามัย เพื่อการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงานบริการ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้รับบริการทั้งรายบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. เป็นแหล่งวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ