นโยบายและวัตถุประสงค์

 นโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์กำหนดนโยบายในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

1.1 พัฒนา และบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสรบัณฑิต เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd) และเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
1.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการศึกษาค้นคว้าด้วตนเอง มีการเ่รียนรู้ในสถานการณ์จริง มีการสะท้อนย้อนคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจตนเอง เข้าใจโลก และเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง

1.3 สนับสนุนการพัฒนาทักษะ และกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เแื้อต่อการเรียนรู้ (Supporting Facilities) เช่น ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Simulation Lap) และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น

2. นโยบายด้านการวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ

2.1 การวิจัยที่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้านการดูแลเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ
2.2 การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.3 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย หรือเพื่อตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา
2.4 เร่งพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และสื่อสร้างสรรค์ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจหลักด้านอื่นๆ ของคณะฯ

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

3.1 เน้นการบริการวิชาการด้านการดูแลเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ
3.2 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพันธกิจหลักอื่นๆ
3.3 สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาและเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความเชียวชาญของคณาจารย์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างรายได้

4. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร
4.2 สร้างระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.3 เสริมสร้างบรรยากาศความเป็นไทย และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระดับภูมิภาค ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
4.4 นำศิลปะและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

5. นโยาบายด้านการพัฒนาบุคลากร

5.1 กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
5.2 วางระบบในการคัเลือกบุคลากรใหม่ การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจำเพื่อให้มีความก้าวหน้าตามบันไดวิชาชีพและคุณสมบัติด้านการศึกษา
5.3 ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม

6. นโยบายด้านบริหารจัดการ

6.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลและการเป็นองค์กรแนวราบ
6.2 พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นระบบและขั้นตอน (work flow) 
6.3 ส่งเสริมการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี
6.4 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการบริหารจัดการแนวใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศและทิศทางการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
6.5 ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนรวมทั้งการใช้งานงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.6 จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์

การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพการพยาบาล
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
3. ศึกษาวิจัยด้านสุขภาพอนามัย เพื่อการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพงานบริการ ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้รับบริการทั้งรายบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชน
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. เป็นแหล่งวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ