โครงสร้างการบริหารองค์กร

โครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีการบริหารจัดการด้วยการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ 2) สาขาวิชาทางการพยาบาล และ 3) หน่วยส่งเสริมทักษะทางการพยาบาล ในแต่ละส่วนได้แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 การแบ่งส่วนราชการออกเป็นดัง