หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จุดเด่นของหลักสูตร

เน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพในการให้การพยาบาลแก่บุคคลทุกช่วงวัย และทุกภาวะสุขภาพ ทั้งในโรงพยาลและในชุมชน
รวมทั้งบ่มเพาะให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณสมบัติที่สร้างคุณค่าแก่ตนเองและสังคมที่สอดคล้องกับความเป็นพลวัตในศตวรรษที่ 21
นักศึกษาจะได้รับการเตรียมความพร้อมสำหรับแหล่งงานชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ในระหว่างที่ศึกษาจะได้รับการฝึกฝน
ภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและในชุมชนของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่มีอุปกรณ์ทันสมัย

โครงการความร่วมมือกับ หน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นสถานบริการสุขภาพ ที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และแหล่งงานของบัณฑิต ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 

ภาครัฐ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันไตภูมิราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

ภาคเอกชน
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลรามคำแหง
อื่นๆ
อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพโรงพยาบาลทุกระดับของรัฐ และเอกชน
ในสถานบริการสุขภาพในชุมชน ประกอบอาชีพอิสระทางด้านการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกวัย และเป็นเจ้าของธุรกิจด้านสุขภาพ

สถานที่จัดการเรียนการสอน  

อาคารวิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ