หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ชื่อประกาศนียบัตร        ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1. หลักการและเหตุผล

          ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์ คือ การบริการวิชาการแก่สังคม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพการพยาบาล การพัฒนากระบวนการพยาบาลที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบันปัญหาสำคัญของการบริการด้านสุขภาพคือการขาดกำลังคนที่จะช่วยกันดูแลสุขภาพทั้งในสถานบริการสุขภาพ และในชุมชนทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ คือการพัฒนาคุณภาพของการบริการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีความทันสมัย ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายบริการ อันนำไปสู่ผลของการให้บริการแก่ผู้รับบริการพยาบาลไม่ได้มาตรฐาน

          ปัจจุบันการขาดแคลนอัตรากำลังพยาบาลยังเป็นปัญหาในวิชาชีพ แม้จะมีการเพิ่มการผลิตสายวิชาชีพแล้วก็ตาม ความต้องการบุคลากรที่จะที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานบริการภายใต้การควบคุม การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ ในระดับผู้ช่วยพยาบาลยังคงมีอยู่ ซึ่งกำลังส่วนนี้จะช่วยเสริมการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น โดยทำหน้าที่ที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยากสนับสนุนงานของพยาบาลวิชาชีพได้อีกระดับหนึ่ง

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะแหล่งการเรียนรู้เปิดทำากรสอน บ่มเพาะและเตรียมพยาบาลวิชาชีพให้กับสังคม อย่างมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ เล็งเห็นปัญหา และต้องการที่จะลดปัญหาให้กับสังคมด้วยการเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  เริ่มทำการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ทำการอบรมเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งการอบรมทฤษฎี และการปฏิบัติ อบรมรุ่นละ 100 คน เพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระของงานพยาบาลให้สามารถช่วยเหลือ ดูแลผู้ป่วยลดภาวะเสี่ยงให้กับให้กับผู้รับบริการได้เบื้องต้น

2. วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

          เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลระดับผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคม ลดภาวะเสี่ยงในผู้รับบริการได้เบื้องต้น

3. ระยะเวลาในการอบรม

          1 ปี ประกอบด้วย 3 ภาคการเรียน (2 ภาคเรียนทฤษฎี 1 ภาคเรียนปฏิบัติ)

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

          4.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

          4.2 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับจากการเปิดภาคเรียน

          4.3 รูปร่างสมส่วน น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร

          4.4 เป็นผู้มีสุขภาพเข็งแรง สมบูรณ์ ปรษศจากโรค ความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการอบรม

5. กำหนดการเปิดการอบรม

          เดือนพฤษภาคม ของทุกปี

          5.1 อบรมทฤษฎี วันเสาร์ – อาทิตย์ 2 ภาคเรียน 8 เดือน

          5.2 อบรมภาคปฏิบัติ วันจันทร์ – ศุกร์ 4 เดือน

6. จำนวนนักศึกษา 100/รุ่น

7. ค่าลงทะเบียนอบรม 60,000 บาท

          ค่าลงทะเบียน 2 ภาคเรียน (ภาคืั้ 1 และ 2 ภาคเรียนละ 30,000 บาท)

8. การรับรองหลักสูตร

          8.1 หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล

          8.2 สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิเพื่อประกอบการทำงาน

          8.3 จบการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยสวนดุสิต สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเลขานุการการแพทย์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสามารถเทียบโอนหน่วยการเรียนได้ 21 หน่วยกิต

9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

          Contract Center โทร. 0-2244-5555

          คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 0-2423-9460