ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561