ภาพกิจกรรม
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำกิจกรรม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561
การสัมมนา โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Simulation-Based Education in Nursing
โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบ MOOCs (Massive Open Online Course) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนรูปแบบ MOOC