โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบ MOOCs (Massive Open Online Course) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนรูปแบบ MOOC
by น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด , วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2019