บุคลากร
 • image

  คณบดี

   ชื่อ: ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล  อีเมล: sresuda_won@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
  • image

   รองคณบดี

    ชื่อ: อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ  อีเมล: thanida_pum@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
   • image

    ประธานหลักสูตร

     ชื่อ: ดร.รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย  อีเมล: rungnapa_pon@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
    • image

     หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

      ชื่อ: ผศ.ดร.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์  อีเมล: netrachanee_kam@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: อาจารย์สุนิดา ชูแสง  อีเมล: sunida_cho@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: อาจารย์อารียา เตชะไมตรีจิตต์  อีเมล: areeya_tec@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: ดร.บุญส่ง สุประดิษฐ์  อีเมล: boonsong_sup@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: อาจารย์ลักขณา ศรีบุญวงศ์  อีเมล: lakana_sri@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: อาจารย์นิรัตน์ชฎา ไชยงาม  อีเมล: niratchada_cha@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
    • image

     หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

      ชื่อ: อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ  อีเมล: pumthait.thitirat2@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท,การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์  อีเมล: ratchanee_cha@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: ดร.ชรริน ขวัญเนตร  อีเมล: chararin_kwa@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: อาจารย์กิติวัฒนา ศรีวงศ์  อีเมล: kitivadhana_sri@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: ดร.ณัฐยา ศรีทะแก้ว  อีเมล: nuttaya_sri@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: อาจารย์วุฒิพงษ์ เจริญวงษ์  อีเมล: wuttipong_jar@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยในโรงพยาบาล, การพยาบาลเด็กโรคเบาหวาน
    • image

     หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

      ชื่อ: ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ  อีเมล: ploenta_pip@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: บริหารการพยาบาล,การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางด้านหัวใจและหลอดเลือด
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ  อีเมล: chayanis_cho@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาอายุรศาสตร์-ศัลย์ศาสตร์,ประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล  อีเมล: doungnetre_thu@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุระบบทางนรีเวช ระบบผิวหนัง,การวิจัย วิจัยในชั้นเรียน PAR,การวัดและการประเมิน,ความสุขในองค์กร ความสุขในการทำงาน,กฎหมายและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร  อีเมล: laddawan_tej@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์  อีเมล: somjit_nip@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์เรณู ขวัญยืน  อีเมล: renu_kwa@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลวิกฤต (อบรมเฉพาะทาง),การพยาบาลผู้ป่วยทางจักษุ (พยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ),การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน และให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน (ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน),ด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา,การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกและข้อ,
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์รักชนก โคตรเจริญ  อีเมล: rakchanoke_kot@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์ศรัทธา ประกอบชัย  อีเมล: sattha_pra@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภาวะวิกฤต และเรื้อรัง, การวิเคราะห์อภิมาน, การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแล
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์พัชรินทร์     พรมสอน    อีเมล: phacharin_pro@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ใหญ่ (อายุรศาสตร์-ศัลยศาสต์),การพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน-ศัลยกรรมช่องท้องและหลอดเลือด,การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (vascular nursing)
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน  อีเมล: pimkhun_gaw@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: Anatomy and Physiology,การพยาบาลผู้ใหญ่ (ศัลยศาสตร์)
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล  อีเมล: jaturada_jar@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้สูงอายุ,การพยาบาลห้องผ่าตัด ,ศัลยกรรม ,ศัลยกรรมประสาท
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์ธีระชล สาตสิน  อีเมล: theerachon_sar@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ใหญ่,การพยาบาลแบบประคับประคอง (Palliative care), PCWN,การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: ผศ.ดร.สุชาดา โทผล  อีเมล: suthophon@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์วิวัฒน์ เหล่าชัย  อีเมล: wiwat_lao@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: Adult & Geriatric Nursing (Med),Smoking cessation,NCDs,Health Promotion,Physical activity,Anti aging
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์อภิชาติ ศิริสมบัติ  อีเมล: apichat_sir@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
    • image

     หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

      ชื่อ: อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์  อีเมล: siriporn_nan@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

       ชื่อ: อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ  อีเมล: ariya_dee@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็ก,สารสนเทศทางการพยาบาล,สารเสพติด,ผู้สูงอายุ
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

       ชื่อ: นางอันธิฌา สายบุญศรี สายบุญศรี  อีเมล: unticha_sai@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

       ชื่อ: อาจารย์เสวิตา แก้วกัณหา  อีเมล: seawita_kae@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น,การส่งเสริมสุขภาพจิต,สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาลและโปรแกรมSPSS
    • image

     หัวหน้าสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

      ชื่อ: อาจารย์รังสรรค์ มาระเพ็ญ  อีเมล: rangson_mar@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลชุมชน
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: อาจารย์ณัฐรพี ใจงาม  อีเมล: natrapee_jai@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: ผศ.ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด  อีเมล: petcharat_jer@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: ผศ.ดร.อรนุช ชูศรี  อีเมล: orranuch_chu@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: อาจารย์วิวินท์ ปุรณะ  อีเมล: wiwin_pur@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การรักษาโรคเบื้องต้นและการพยาบาลอนามัยชุมชน
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: อาจารย์จิราภรณ์ ชนมาสุข  อีเมล: jiraporn_cho@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: พยาบาลชุมชน
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: อาจารย์ปณวัตร สันประโคน  อีเมล: panawat_san@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลชุมชน,การรักษาโรคเบื้องต้น,การพยาบาลเวชปฏิบัติ
    • image

     หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

      ชื่อ: นายอุทัย ชำนาญกิจ  อีเมล: uthai_cha@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: น.ส.สุกัญญา จิ๋วน้อย  อีเมล: sukunya_jiw@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: นางสมพิศ กองแก้ว  อีเมล: sompit_kon@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: น.ส.กรรัก ธันยธนนท์  อีเมล: kornrak_tha@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: นางชุติมา ก้านลำใย  อีเมล: chutima_kan@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด  อีเมล: jiravee_kui@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์  อีเมล: namfhon_but@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: