บุคลากร
 • image

  คณบดี

   ชื่อ: ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล  อีเมล: sresuda_won@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลชุมชน,การบริหารอุดมศึกษา,การสร้างเสริมสุขภาพ,การพยาบาลผู้สูงอายุ
  • image

   รองคณบดี

    ชื่อ: อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ  อีเมล: pumthait.thitirat@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท,การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบต่อมไร้ท่อ
   • image

    ประธานหลักสูตร

     ชื่อ: อาจารย์รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย  อีเมล: rung_10@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลชุมชน,โภชนาการด้านสุขภาพ
    • image

     หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

      ชื่อ: ผ.ศ.เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์  อีเมล: ntangpharkphoom@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: อาจารย์สุนิดา ชูแสง  อีเมล: sunida_ctu@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: อาจารย์อารียา เตชะไมตรีจิตต์  อีเมล: areeyashop228@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: อาจารย์บุญส่ง สุประดิษฐ์  อีเมล: supradith.ni@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: อาจารย์ลักขณา ศรีบุญวงศ์  อีเมล: n_sriboonwong@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: Advance Practice Nursing(Maternal and Child nursing)
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์

       ชื่อ: อาจารย์นิรัตน์ชฎา ไชยงาม  อีเมล: narada_kik@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
    • image

     หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

      ชื่อ: อาจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ  อีเมล: pumthait.thitirat2@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: อาจารย์รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์  อีเมล: rsds@windowslive.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: ดร.ชรริน ขวัญเนตร  อีเมล: chararinp21@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: อาจารย์กิติวัฒนา ศรีวงศ์  อีเมล: knamnao@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: ดร.ณัฐยา ศรีทะแก้ว  อีเมล: master_nok@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

       ชื่อ: อาจารย์วุฒิพงษ์ เจริญวงษ์  อีเมล: wuttipong.aof.nu@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยในโรงพยาบาล, การพยาบาลเด็กโรคเบาหวาน
    • image

     หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

      ชื่อ: ดร.เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ  อีเมล: ploenta_add@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ: บริหารการพยาบาล,การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางด้านหัวใจและหลอดเลือด
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ  อีเมล: nsshaya3@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล  อีเมล: doungnetre@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, การวิจัย R2R,การวัดและประเมินผลการสร้างสุขภาวะองค์กร,การประเมินโครงการ
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์ลัดดาวัลย์ เตชางกูร  อีเมล: landawat@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์  อีเมล: somjit_nip@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์เรณู ขวัญยืน  อีเมล: 1234renukwan@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลวิกฤต,การพยาบาลผู้ป่วยทางจักษุ,การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน และให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์รักชนก โคตรเจริญ  อีเมล: kotcharoen@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: ดร.ฐิตาพร เขียนวงษ์  อีเมล: kacktita@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: Adult Nursing care, Elder care,Critical Care,CVT Nurse,Health promotion,Health Literacy, Emergency Nursing Care,Neuro-surgery Nursing Care,Nursing Research
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์ศรัทธา ประกอบชัย  อีเมล: dns_phd@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภาวะวิกฤต และเรื้อรัง, การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแล
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์พัชรินทร์     พรมสอน    อีเมล: pacharin_pr@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ใหญ่,อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ (ความเชี่ยวชาญพิเศษ การพยาบาลศัลยศาสตร์ ช่องท้องและหลอดเลือด)
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน  อีเมล: pimkhun@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ: Anatomy and Physiology
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์จตุรดา จริยารัตนกูล  อีเมล: jjaturada@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้สูงอายุ
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์อิสรา โยริยะ  อีเมล: chirra_noom@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: อาจารย์ธีระชล สาตสิน  อีเมล: theerachol.satsin@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลผู้ใหญ่,การพยาบาลแบบประคับประคอง (Palliative care), PCWN,การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: ผศ.ดร.สุชาดา โทผล  อีเมล: suthophon@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

       ชื่อ: นายศตวรรษ อุดรศาสตร์  อีเมล: Sattawas9@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
    • image

     หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

      ชื่อ: อาจารย์ศิริพร นันทเสนีย์  อีเมล: s_ntsn@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

       ชื่อ: อาจารย์อริยา ดีประเสริฐ  อีเมล: deeariya@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเด็ก,สารสนเทศทางการพยาบาล,สารเสพติด,ผู้สูงอายุ
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

       ชื่อ: นางอันธิฌา สายบุญศรี  อีเมล: unticha055@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลเฉพาะสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
     • image

       ชื่อ: อาจารย์เสวิตา แก้วกัณหา  อีเมล: utramaru@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
    • image

     หัวหน้าสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

      ชื่อ: อาจารย์รังสรรค์ มาระเพ็ญ  อีเมล: rangson125366@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลชุมชน
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: อาจารย์ณัฐรพี ใจงาม  อีเมล: lemonaui@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: ดร.เพชรรัตน์ เจิมรอด  อีเมล: petch_j1@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลชุมชน,กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: อาจารย์วิวินท์ ปุรณะ  อีเมล: wiwinpurana@gmail.com  ความเชี่ยวชาญ: การรักษาโรคเบื้องต้นและการพยาบาลอนามัยชุมชน
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: อาจารย์จิราภรณ์ ชนมาสุข  อีเมล: jchonmasuk@yahoo.com  ความเชี่ยวชาญ: พยาบาลชุมชน
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: อาจารย์ปณวัตร สันประโคน  อีเมล: panawat_san@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ: การพยาบาลชุมชน,การรักษาโรคเบื้องต้น,การพยาบาลเวชปฏิบัติ
     • image

      อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน

       ชื่อ: ดร.อรนุช ชูศรี  อีเมล: orranuch_chu@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
    • image

     หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

      ชื่อ: นายอุทัย ชำนาญกิจ  อีเมล: uthai_cha@dusit.ac.th  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: น.ส.สุกัญญา จิ๋วน้อย  อีเมล: sukunya_jiw@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: งานพัสดุ
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: นางสมพิศ กองแก้ว  อีเมล: 2057010@email.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: น.ส.กรรัก ธันยธนนท์  อีเมล: aey_nitcha@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: นางชุติมา ก้านลำใย  อีเมล: chukunanon@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: น.ส.จิรวี กุ๋ยเกิด  อีเมล: jiraveee@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ:
     • image

      เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

       ชื่อ: น.ส.น้ำฝน บุตรวงค์  อีเมล: namfhon_but@hotmail.com  ความเชี่ยวชาญ: