คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

204/3 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0-2423-9460    โทรสาร 0-2423-9466

eMail : nursesdu@yahoo.co.th
Website : http://nurse.dusit.ac.th
Facebook Fanpage: http://www.facebook.com/sdunursefan
Facebook Official: https://www.facebook.com/nursesdu