ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            :            หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ      :            Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย       ชื่อเต็ม   :   พยาบาลศาสตรบัณฑิต
                             ชื่อย่อ    :   พย.บ.

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   :   Bachelor of Nursing Science
                             ชื่อย่อ    :   B.N.S.

การดำเนินการหลักสูตร

          จัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค และมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 จัดการเรียนการสอนในเวลา มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนไม่เกิน สัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง วิชาภาคปฏิบัติจัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ถึงวันพุธ

รายละเอียดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต  ประกอบด้วย

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   30    หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                3    หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                               3    หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา                                                           12    หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               12    หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                      105    หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                            28    หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพ                                                                  77    หน่วยกิต

– รายวิชาภาคทฤษฎี/ทดลอง                                     51    หน่วยกิต
– รายวิชาภาคปฏิบัติ                                                      26    หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า)                                         6    หน่วยกิต

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความคาดหวัง และ พยายามพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ การเป็น “สุภาพชน คนดี สวนดุสิต” และ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ; มีประสบการณ์พิเศษในการดูแลเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ

สถานที่จัดการเรียนการสอน

         จัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคทดลอง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร และ ฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นต้น โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม เช่น โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า และศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร