ในระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์จาก University of Utah ได้มาฝึกปฏิบัติงานในวิชารักษาโรคเบื้องต้น ร่วมกับนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายหลังจากที่นักศึกษาพยาบาลได้ไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา เมือเดือนเมษายนที่ผ่านมา

Physician Assistant graduate students from University of Utah have joined with Suan Dusit Rajabhat’s nursing students in Basic Medical Care practicum during 3-14 June 2013 at community hospitals in Nakorn Pratom province.