18062557-DaisyAwards

“คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญผกา สุวีระ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ) เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Daisy Awards ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับพยาบาลผู้ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งความอารี ขณะนี้ พยาบาลวิชาชีพเพ็ญผกาฯ ทำงานที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์”