คณะพยาบาลศาสตร์จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดให้กับบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุ่นที่ ๕ จำนวน ๙๐ คน

๑ ๒