คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรม การฝึกจิต ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๑ เพื่อให้เกิดสมาธิ นำไปสู่การคิดเชิงระบบ เกิดความสุขจากภายใน เป็นการพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นพยาบาลที่ดีในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการการสร้างเสริมทัศนคติและความคิดเชิงระบบ ในการนี้ คณะ ฯ ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ ธวัชชัย ธัมมทีโป และคณะวิทยากร นำโดย คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ พญ.ทพญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์  คุณสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ  ฯลฯ จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเมือง จ.พังงา มาเป็นวิทยากรในการบรรรยาย และฝึกการดูจิต ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุม ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ศูนยวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต