ทีมการพยาบาลตึกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดโครงการอบรมและทบทวนซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปีเพื่อวางแผนอพยพผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแล และเพิ่มสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฎิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมการพยาบาลดังกล่าว วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ตึกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล

1 2