คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ อาทิ นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารและอาจารย์ การมอบเป็นศิษย์คณะพยาบาลศาสตร์และพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบสัญลักษณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง พร้อมกันนี้ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้แนะนำกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและขั้นตอนการยื่นกู้ต่างๆด้วย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม Hall 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร