คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันครู ในวัน 20 มกราคม 2560 เวลา 06.30-08.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร โดยมี ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และท่านเจ้าคุณพระโสพลธรรมเมธี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้เทศนาเกี่ยวกับธรรมะในการครองตนยุคปัจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมไทยและประเพณีที่ถูกต้องดีงามในแก่นักศึกษาพยาบาล ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งระลึกและแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์