เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 16.00-17.30น. ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ. สิริธร นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดจากพิธีอำลาสถาบันขึ้น เนื่องในโอกาสการจะทำสำเร็จการศึกษา เพื่อแสดงระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ที่ประศิษย์ประศาสตร์วิชาความรู้ในตลอดปี 4 ที่ผ่านในมาของชีวิตการเรียนการสอน เพื่อการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อในอนาคต โอกาสนี้ ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และ ผศ. ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีกิจกรรมที่ตัวแทนนักศึกษากล่าวบทกลอนและพูดความรู้สึก และมอบของที่ระลึก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น สะท้อนให้ความรักและกตัญญูของนักศึกษากับอาจารย์ และความรักและความผูกพันของนักศึกษาระหว่างชั้นปี