คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ บ้านพักคนชราบางแค เนื่องในวันสงกราต์และวันผู้สูงอายุ โดยเป็นโครงการบูรณาการทั้งทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่ประชาชน และส่วนหนึ่งในการฝึกปฏิบัติงานในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสืบสานวัฒนธรรมไทย คงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมให้นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา อาจารย์และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ในคณะฯยังได้จัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระพุทธรูปประจำคณะ เพื่อนักศึกษาพยาบาลได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีอันดีงานสืบเนื่องต่อไป