คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้ คณาจารย์ในคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์ในคณะในการเขียนบทความวิชาการให้สามารถเผยแพร่ความรู้ผ่านการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30 16.00 น ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์