คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการศึกษาดูงานด้านการให้การดูแลสุขภาพในชุมชนเมือง ที่ชุมชนวัดอินทราวาส เขตบางพลัด และที่โรงพยาบาลพุทธมณฑล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม สำหรับอาจารย์ และนักศึกษาพยาบาลจาก Harding University และ Abilene Christian University, USA ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560