คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นดุสิต โดยการนำของผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะในโครงการ พัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ในวันที่ 11 และ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีอาจารย์ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ องค์กร เป็นวิทยากร