คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ  Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร)