คณะพยาบาลศาสตร์  จัดพิธีมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ และเข็มจบ แก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี และมี ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ คณบดีและคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอันทรงเกียรติดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะ ฯ ได้จัดพิธีระลึกพระคุณครู บิดา มารดา และพิธีลอดซุ้มแสดงความยินดี ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 (ขอบคุณภาพจากทีมประชาสัมพันธ์: พศิน)