กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

 
  • กิจกรรมresearcher club

    กิจกรรม Researcher Club คณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้แผนงานโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายในตามอัตลักษณ์ (Researcher Club) ความเป็นมา กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยภายในตามอัตลักษณ์ (Researcher Club) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและบูรณาการงานวิจัยให้กับอัตลักษณ์ทั้ง ๔ อันได้แก่ การศึกษาปฐมวัย อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลและสุขภาวะ รวมทั้งสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม โครงการนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต […]

     
  •