ฐานข้อมูล Clinical Key for Nursing
ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ และเภสัชกร เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย  หนังสือทางด้านการแพทย์ฉบับเต็มมากกว่า 700 เล่ม จากค่ายสำนักพิมพ์หนังสือ Elsevier, , Mosby, Saunder  และ Churchill Livingstone (มีการปรับปรุงตาม    Edition ล่าสุด)  วารสารมากกว่า 500 เรื่องMultimedia มากกว่า 9000 วิดีโอ  ฐานข้อมูลยา  Guideline  ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทางด้านการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์, ศัลยศาสตร์, วิสัญญีวิทยา  และสาขาอื่นๆ  แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบทั้ง PDF และ/หรือ HTML ตามที่เอกสารแนบมา

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Clinical key for Nursing

Mosby-Nursing-Skills

 

 

ฐานข้อมูล Mosby’s Nursing Skill

เป็นฐานข้อมูลรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะทางการพยาบาลในรูปแบบวีดีโอคลิป ครอบคลุมทุกสาขามากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาลพร้อม มีข้อมูลอ้างอิงและแบบฝึกหัดทบทวน จากสำนักพิมพ์ Mosby and Sauder, Elsevier เพื่อเพิ่มทักษะทางการพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่พยาบาลในการดูแลผู้ป่วย การแสดงผลข้อมูล รูปแบบ HTML และ สื่อ Video Multimedia พร้อม English Sub-Title สามารถใช้งานผ่านมือถือ (smart phone) ดาวน์โหลดโปรแกรม Puffin เข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน ใช้งานทั้งภายในและนอกเครือข่าย ผ่าน IP Address ของมหาวิทยาลัยฯ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Mosby’s Nursing skills

CinahlPlus-Logo

 

 

ฐานข้อมูล Cinahl Plus with Fulltext

ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข และงานวิจัย โดยเฉพาะ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 770 ชื่อเรื่อง มีบทความฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600,000 บทความ ให้ข้อมูลย้อนหลัง ปีค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน มี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนมากกว่า 275 เล่ม การแสดงรูปแบบ HTML/PDF File เข้าใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย