ดร.เบ็ญจา เตากล่ำ  ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดี
อาจารย์ พิสุทธิ์ ปทุมาสูตร รองคณบดี
 ผศ.ดร.มนสภรณ์ วิทูรเมธา  ประธานหลักสูตร
ดร. เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
            อาจารย์ สุนิดา   ชูแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
            อาจารย์ อารียา  เตชะไมตรีจิตต์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
            อาจารย์ บุญส่ง  สุประดิษฐ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ
            อาจารย์ ลักขณา ศรีบุญวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
            อาจารย์ นิธิมา  คันธะชุมภู  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
            นางสาวนิรัตน์ชฎา ไชยงาม  อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
ดร. ชรริน ขวัญเนตร  หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
            อาจารย์ พัชมน อันโต  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
            อาจารย์ รัชนี ชัยประเดิมศักดิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
            อาจารย์ กิติวัฒนา  ศรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
            อาจารย์ ณัฐยา ศรีทะแก้ว  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  อาจารย์ ธณิดา พุ่มท่าอิฐ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
             ดร. เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
             อาจารย์ ลัดดาวัลย์ เตซางกูร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            อาจารย์ สมจิต นิปัทธหัตถพงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            อาจารย์ อนุรี ชาญธวัชชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            ดร. ดวงเนตร ธรรมกุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            อาจารย์ เรณู ขวัญยืน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            อาจารย์ รักชนก โคตรเจริญ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            อาจารย์ ญาดารัตน์ บาลจ่าย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            อาจารย์ ฐิตาพร เขียนวงษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            ร.อ.หญิงชุติมา ทองวชิระ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            อาจารย์ ศรัทธา ประกอบชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            อาจารย์ พิมพ์ขวัญ แก้วเกลื่อน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
            อาจารย์ ธีระชล   สาตสิน  อาจารย์ผู้ช่วยสอนประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ ศิริพร นันทเสนีย์  หัวหน้าสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
            อาจารย์ ณัฐนาฏ เร้าเสถียร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
            อาจารย์ อริยา   ดีประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
ดร. รุ่งนภา ป้องเกียรติชัย หัวหน้าสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน
           อาจารย์ รังสรรค์  มาระเพ็ญ  อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน
            ดร.เพชรรัตน์  เจิมรอด  อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน
            ดร. อรนุช ชูศรี  อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน
            อาจารย์ ณัฐรพี ใจงาม  อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน
            อาจารย์ จิราภรณ์ ชนมาสุข  อาจารย์ประจำสาขาวิขาการพยาบาลชุมชน
นาย อุทัย ชำนาญกิจ  หัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
            นางสาว สุกัญญา จิ๋วน้อย  เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
            นางสาว กรรัก ธันยธนนท์  เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
            นางสาว จิรวี  กุ๋ยเกิด  เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
            นาง ชุติมา   ก้านลำใย  เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
            นางสาว น้ำฝน  บุตรวงค์  เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์
            นาง สมพิศ  กองแก้ว  เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมปฏิบัติการพยาบาล